نخستین استارتاپ ویکند نوآوری های دارویی کشور (نوداک) برگزار شد

اولین استارتاپ  ویکند نوآوری های دارویی کشور “نوداک” با هدف بهبود اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و ایجاد بستری مناسب جهت بروز رفتارهای کارآفرینانه، به همت مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه…
فهرست