مجوز مرکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی ۱۴۰۲ - ۱۳۹۹
پروانه نشر دیجیتال
تقدیرنامه از طرف مدیر مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تقدیرنامه از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
مجوز مرکز مشاوره، اطلاع‌رسانی و خدمات کارآفرینی ۱۳۹۹ - ۱۳۹۶
تقدیرنامه از طرف مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تقدیرنامه از طرف رئیس موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی