چارچوب مدیریت استعداد 9Box Talent Grid - بخش دوم

چارچوب مدیریت استعداد 9Box Talent Grid - بخش دوم
9Box Talent Grid یک ابزار شناخته‌شده مدیریت استعداد است که در آن کارکنان براساس عملکرد و پتانسیل خود به ۹ گروه تقسیم می‌شوند. در این یادداشت به بخش دوم بررسی این چارچوب می‌پردازیم.
ادامه مطلب

چارچوب مدیریت استعداد 9Box Talent Grid - بخش اول

چارچوب مدیریت استعداد 9Box Talent Grid - بخش اول
9Box Talent Grid یک ابزار شناخته‌شده مدیریت استعداد است که در آن کارکنان براساس عملکرد و پتانسیل خود به ۹ گروه تقسیم می‌شوند. 9Box Talent Grid چارچوبی را فراهم می‌کند که به مدیریت همه کارکنان در یک سازمان کمک می‌کند. در این یادداشت به بررسی این چارچوب می‌پردازیم.
ادامه مطلب